New spring issue of Body Sense Magazine

http://www.bodysensemagazinedigital.com/i/484111-spring-2015