New winter issue of Body Sense Magazine

http://www.bodysensemagazinedigital.com/i/434714